top of page

Welkom bij Dienstenbedrijf Sapo!

Dienstenbedrijf Sapo is een samenwerkingsverband tussen de OCMW's van Veurne, Koksijde, De Panne en Alveringem. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Voor elke gebruiker wordt steeds een overeenkomst opgemaakt, met bijgevoegd huishoudelijk reglement. Deze zaken worden met de klant overlopen voor de opstart van de huishoudhulp. Hieronder vind je de verkorte versie van het huishoudelijk reglement.

 

Activiteiten van de huishoudhulp

Het dienstenbedrijf selecteert competente medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Die werknemers mogen geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker, of een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfsplaats hebben als de gebruiker. De gebruiker meldt aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf of één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.Het dienstenbedrijf is als werkgever in het kader van dienstencheques verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.

Uitsluitend volgende activiteiten mogen in de woning van de gebruikers worden uitgevoerd:

 • schoonmaken van de woning en de ramen

 • wassen en strijken

 • kleine occasionele naaiwerken

 • bereiden van maaltijden

 

Bijgevolg uitgesloten taken (niet limitatief):

 • boodschappen doen

 • vervoer van personen

 • kinderoppas

 • verzorging van dieren en onderhoud van behuizing

 • kolenhokken schoonmaken

 • onderhoud van de tuin

 • schoonmaken van bedrijfslokalen (bv. winkels, dokters-en tandartspraktijken, bureauruimtes,…)

 • gemeenschappelijke delen in het gebouwen poetsen

 • auto wassen

 • taken die tot de bejaarden-,verpleegkundige of medische hulp behoren (bv. persoonsverzorging, medicatie toedienen, pedicure,…)

 • financiële verrichtingen

 • administratief werk in opdracht van de klant

 • klusjes (bv. schilderen of behangen)

 • werk meenemen naar huis (bv. was, strijk, verstelwerk,…)

 • kamer of studio poetsen die verhuurd wordt

 • verplaatsen van zware meubelstukken, tenzij er voldoende hulp van andere voorzien wordt

 

Voor alle eventuele inbreuken  zoals hierboven beschreven en daaruit voortvloeiende sancties draagt de gebruiker alle verantwoordelijkheid.

 

De gebruiker is ertoe gehouden als een normaal zorgvuldig persoon te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer (bijvoorbeeld buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen). Tevens dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de opgelegde taken geen zodanige werkdruk veroorzaken dat zijn nefaste gevolgen hebben voor veiligheid of de gezondheid van de werknemer. Hij zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk. De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hem van toepassing. In kader van CAO n°100 heeft het dienstenbedrijf een preventief alcohol- en drugbeleid uitgewerkt. De gebruiker mag voor, tijdens en na het werk geen alcohol of drugs aanbieden aan de werknemers van het dienstenbedrijf.

 

Arbeidsmiddelen 

Het dienstenbedrijf staat in voor het ter beschikking stellen van de eventueel nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten. Dienstenbedrijf Sapo voorziet handschoenen, werkkledij en veiligheidsschoenen voor de huishoudhulp. Voor de mensen die willen, bieden we ook mondmaskers, papieren handdoeken en ontsmettingsgel aan.

De gebruiker voorziet zelf het benodigde materiaal.

Algemene afspraken:

 • de elektrische toestellen zijn snoerveilig;

 • er zijn geen gaslekken;

 • versleten materiaal wordt tijdig vernieuwd;

 • er moet gewerkt kunnen worden met warm (opgewarmd) water;

 • alle borstelstelen moeten minimum 150 cm zijn, idealiter kan de steel steunen tegen de schouder;

 • De gebruiker waarborgt als een normaal zorgvuldig persoon de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de werknemer, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan.

 

Afhankelijk van de verwachting van de gebruiker, dient er ander materiaal te worden voorzien. Het spreekt voor zich dat wanneer er niet dient gestreken te worden, het niet nodig is hier aangepast materiaal te voorzien. 

We vragen om minstens volgens materiaal te voorzien:

 

Algemeen:

 • Keukenrol of papieren (hand)doeken

Schoonmaak / onderhoud:

 • Stofdoeken

 • Stabiele trapladder (zie specifieke voorwaarden)

 • 2 emmers met handgreep, indien mogelijk een groot en een klein model

 • (Schuur)sponzen

 • Zeemvellen

 • Raamtrekker

 • Vuilblik en handborstel

 • Stofzuiger

 • Dweilen (min 2)

 • Vaatdoeken

 • Toiletborstel (1 per toilet)

 • Trekker met rubberen strip

 • Zachte borstel (veegborstel)

 • Harde borstel (schuurborstel)

 • Ragebol

 Wassen en strijken:

 • Strijkijzer

 • Verstelbare strijkplank

Maaltijdbereiding:

 • Potten en pannen met vaste handgreep

 • Fornuis met minstens 2 kookpitten

 • Messen in goede staat

 • Verschillende keukenhanddoeken

 • Verschillende snijplanken

 • Wasbekken of gootsteen met dop

Specifieke voorwaarden: ladders

Om de veiligheid van de werknemers te garanderen dienen de ter beschikking gestelde ladders of trapladders te voldoen aan specifieke voorwaarden:

 • Voorzien van een veiligheidslabel

 • Vervaardigd uit aluminium of kunststof

 • Stabiel en stevig, zonder scheuren, deuken of krommingen

 • Voorzien van antislipdoppen op de uiteinden om wegglijden te voorkomen.

 

Het gebruik van ladders wordt toegestaan in volgende gevallen:

 • Maximale stahoogte voor de werknemer mag niet meer zijn dan 150 cm

 • Huishoudhulp heeft steeds een veilige steun en houvast

 • Taken met betrekking tot het reinigen van ramen en meubilair.

 

Het gebruik van de vensterbank, stoel, tafel of ander geïmproviseerde verhogen mogen door de werknemers niet worden gebruikt om taken in de hoogte uit te voeren.

 

Specifieke voorwaarden: producten 

 • alle producten die gebruikt worden zitten in originele verpakking (met een etiket van het product op de verpakking).

 • er mag niet gewerkt worden met ammoniak, zoutzuur en ontstoppingsmiddel;

 • er wordt door de huishoudhulp een productfiche ingevuld, hiervan maakt de preventie-adviseur een veiligheidsfiche op, zodat er correct met de producten kan gewerkt worden. Indien een product teveel risico’s met zich meebrengt, zullen we vragen een veiliger alternatief te voorzien.

 

Werktijden

De huishoudelijke hulp komt wekelijks of  om de veertien dagen langs en werkt steeds in blokken van 3u of 4u. Stipte begin- en eind uren zijn noodzakelijk. Vroeger vertrekken kan dus niet (verzekering). Er zijn ongetwijfeld nog extraatjes die kunnen gedaan worden.

 

Betaling

De gebruiker betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur. Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Alle andere kosten(vervoer,…) kunnen niet met een dienstencheque betaald worden. Bij niet tijdige betaling van de dienstencheques, zal het bedrag dat Sapo ontvangt op dat moment van de uitgiftemaatschappij (nl. de aankoopprijs+ federale tegemoetkoming) geïnd worden dit met een schadebeding van 10% op de waarde  van de achterstallige dienstencheques, met een minimum van 50 euro. Daarenboven zal Sapo een administratieve kost van 30 euro aanrekenen. Wanneer de gebruiker binnen het jaar een 2de maal moet aangemaand worden om zijn financiële verplichtingen na te komen, zal Sapo daarenboven een administratieve onkostenvergoeding van 30 euro aanrekenen. We benadrukken dat het de gebruiker zijn verantwoordelijkheid is om steeds zijn saldo op te volgen, en eventuele tekorten aan te vullen.

 

Afwezigheid gebruiker

 1. De prestatie geschiedt normaal
  Indien u afwezig bent en met papieren cheques betaalt, dient u ervoor te zorgen dat er voldoende dienstencheques klaar liggen. Indien er door uitzonderlijke omstandigheden geen dienstencheques klaar liggen, dient u dit op papier te zetten en te ondertekenen.

 2. Verlofperiodes of kortere afwezigheden
  Voor het schorsen van de prestaties omwille van verlofperiodes moet de gebruiker Sapo minstens 1 maand vooraf verwittigen. De gebruiker mag max. 6 keer per jaar de dienstverlening weigeren, zonder rekening te  houden met verlofperiode van de werknemer. Het voldoet niet om de huishoudhulp op de hoogte te brengen.

 3. Afwezigheid wegens uitzonderlijke omstandigheden
  De gebruiker dient Sapo te verwittigen te laatste de 3de werkdag voorafgaand aan de dag van de prestatie. Uitzonderlijke overmacht situaties zoals medische noodgevallen maken voorwerp uit van de beslissing van Sapo.

 

Bij elke laattijdige verwittiging van Sapo en/of niet aangekondigde afwezigheid van de gebruiker, zoals beschreven in situaties 1, 2 en 3 zal een verschuldigd bedrag gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest indien de werknemer de overeengekomen arbeidstijd wel had gepresteerd, geïnd worden. Het bedrag is gebaseerd op het bedrag dat Sapo ontvangt van de uitgiftemaatschappij (Sodexo) nl. de aankoopprijs + federale tegemoetkoming geldend op dat moment.

Afwezigheid van de huishoudhulp

Het dienstenbedrijf zorgt voor een kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers volgens het afgesproken schema. Het dienstenbedrijf brengt vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. Bij een aangekondigde afwezigheid (verlof) zal de huishoudhulp zelf de klant op de hoogte brengen. Bij een onvoorziene omstandigheid (bv. ziekteverlof, verlof wegens onmacht of omstandigheidsverlof van de werknemer van het dienstenbedrijf,…) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd door het dienstenbedrijf. Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging, maar de vervanging kan niet worden gegarandeerd. Bij vervanging kunnen zich wijzigingen voordoen in werkuren en/of datum. Dit uiteraard steeds in samenspraak met de klant. De huishoudhulp kan soms vervangen worden om organisatorische redenen. Aangezien de gebruiker om huishoudelijke hulp vraagt, heeft de dienst bijgevolg het recht de medewerker te vervangen.

Hygiëne en veiligheid op het werk

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties wordt de hulp stopgezet. De gebruiker moet als normaal zorgvuldig persoon de werknemer in staat stellen om vooraleer de tewerkstelling aanvangt, in het kader van de te verrichten activiteiten een globale inspectieronde te laten doen naar de hygiënische omstandigheden. 

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties(toilet, lavabo,…). 

 • De gebruiker geeft op vraag van het dienstenbedrijf een aantal inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van een gezonde en hygiënische werkomgeving van de werknemer. Deze inlichtingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de al dan niet aanwezigheid van huisdieren in de woning, enz. 

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer het recht op een rookvrije werkomgeving te garanderen. 

 • De gebruiker moet de erkende onderneming verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de werknemer. In dit geval is de overeenkomst opge