top of page

PRIVACY POLICY

​

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen.  Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze charter leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze privacy policy is van toepassing op de website www.sapo-service.be. Deze website is voor de diensten aangeboden door Dienstenbedrijf SAPO cv-so, ondernemingsnummer 0875007009 met maatschappelijke zetel Peter Benoitlaan 26, 8630 Veurne.

Onze website biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een contactformulier en/of contact op te nemen per e-mail.  Niet opgesomde en/of desgevallende nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavig privacybeleid.

A. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens van zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, sms, mondeling of op enig andere mogelijke wijze voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Met betrekking tot de gegevens kan door dienstenbedrijf Sapo volgende categorieën worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

  • Administratieve gegevens en contactgegevens: vb. naam, adres, telefoonnummer, emailadres, taalvoorkeur. Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren.

  • Tewerkstellingsvoorkeuren en eigenschappen: vb. voorkeur job, periode en plaats tewerkstelling, opleidingsachtergrond, taal- en computerkennis, etc. Deze verwerking laat toe om aan jobmatching te doen met het oog op een eventuele tewerkstelling.

  • Contract- en tewerkstellingsgegevens: Teneinde correcte arbeidsrechtelijke documenten op te maken en wettelijke verplichtingen na te leven die voortvloeien uit een arbeidsrelatie.

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van onze dienstverlening kan dienstenbedrijf Sapo bepaalde persoonsgegevens overmaken aan onderaannemers teneinde een deel van de diensten uit te besteden onder andere interne registratiesystemen, ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van ons computerpark, sociaal secretariaat, juridische bijstand, overheidsinstanties in kader van inspecties,… Wij zien er op toe dat deze uw gegevens als goede huisvader beheren zoals bepaald in de GDPR.

Dienstenbedrijf SAPO zal in geen geval de verstrekte gegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

 B. Sociale Media

Onze website www.sapo-service.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Cookies zorgen ervoor dat uw surfcomfort bij het bezoeken van onze website verhoogt. U kan zelf beslissen of u al dan niet met uw browsers de cookies accepteert. Het niet accepteren kan de website minder optimaal laten functioneren.

Dienstenbedrijf Sapo beschikt over een bedrijfspagina op Facebook. Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet ons sociaal  media platform te volgen.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

 

C. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van onze diensten en conform de wettelijke opgelegde termijnen.

D. Beveiligingsmaatregelen?

Dienstenbedrijf Sapo doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

E. Wat zijn uw rechten?

Dienstenbedrijf Sapo verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy policy. U heeft recht om uw gegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking te verzetten of ze te laten verwijderen. Dit alles overeenkomstig de bepalingen voorzien in de GDPR wetgeving.

E. Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft uw vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens  of over deze policy, dan kunt u contact opnemen met Dienstenbedrijf Sapo, Peter Benoitlaan 26, B-8630 Veurne of via info@sapo-service.be.

F. Wijzigingen

Dienstenbedrijf Sapo kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy policy. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website. Deze versie is opgesteld in mei 2018.Anker 1
bottom of page