top of page

Algemene voorwaarden

 

Voor elke gebruiker wordt steeds een overeenkomst opgemaakt, met bijgevoegd huishoudelijk reglement. Deze zaken worden met de klant overlopen voor de opstart van de huishoudhulp. Hieronder vind je de verkorte versie van het huishoudelijk reglement.

 

Activiteiten van de huishoudhulp

Het dienstenbedrijf selecteert competente medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Die werknemers mogen geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de gebruiker, of een lid van het gezin van de gebruiker, noch dezelfde verblijfsplaats hebben als de gebruiker. De gebruiker meldt aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf of één van deze situaties zich voordoet bij de voorgestelde kandidaat.Het dienstenbedrijf is als werkgever in het kader van dienstencheques verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.

Uitsluitend volgende activiteiten mogen in de woning van de gebruikers worden uitgevoerd:

 • schoonmaken van de woning en de ramen

 • wassen en strijken

 • kleine occasionele naaiwerken

 • bereiden van maaltijden

 

Bijgevolg uitgesloten taken (niet limitatief):

 • boodschappen doen

 • vervoer van personen

 • kinderoppas

 • verzorging van dieren en onderhoud van behuizing

 • kolenhokken schoonmaken

 • onderhoud van de tuin

 • schoonmaken van bedrijfslokalen (bv. winkels, dokters-en tandartspraktijken, bureauruimtes,…)

 • gemeenschappelijke delen in het gebouwen poetsen

 • auto wassen

 • taken die tot de bejaarden-,verpleegkundige of medische hulp behoren (bv. persoonsverzorging, medicatie toedienen, pedicure,…)

 • financiële verrichtingen

 • administratief werk in opdracht van de klant

 • klusjes (bv. schilderen of behangen)

 • werk meenemen naar huis (bv. was, strijk, verstelwerk,…)

 • kamer of studio poetsen die verhuurd wordt

 • verplaatsen van zware meubelstukken, tenzij er voldoende hulp van andere voorzien wordt

 

Voor alle eventuele inbreuken  zoals hierboven beschreven en daaruit voortvloeiende sancties draagt de gebruiker alle verantwoordelijkheid.

 

De gebruiker is ertoe gehouden als een normaal zorgvuldig persoon te zorgen dat het werk wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer (bijvoorbeeld buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen). Tevens dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de opgelegde taken geen zodanige werkdruk veroorzaken dat zijn nefaste gevolgen hebben voor veiligheid of de gezondheid van de werknemer. Hij zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk. De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hem van toepassing. In kader van CAO n°100 heeft het dienstenbedrijf een preventief alcohol- en drugbeleid uitgewerkt. De gebruiker mag voor, tijdens en na het werk geen alcohol of drugs aanbieden aan de werknemers van het dienstenbedrijf.

 

Arbeidsmiddelen 

Het dienstenbedrijf staat in voor het ter beschikking stellen van de eventueel nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten. Dienstenbedrijf Sapo voorziet handschoenen, werkkledij en veiligheidsschoenen voor de huishoudhulp. Voor de mensen die willen, bieden we ook mondmaskers, papieren handdoeken en ontsmettingsgel aan.

De gebruiker voorziet zelf het benodigde materiaal.

 1. Algemene voorwaarden:

 • de elektrische toestellen zijn snoerveilig;

 • er zijn geen gaslekken;

 • versleten materiaal wordt tijdig vernieuwd;

 • er moet gewerkt kunnen worden met warm (opgewarmd) water;

 • alle borstelstelen moeten minimum 150 cm zijn, idealiter kan de steel steunen tegen de schouder;

 • De gebruiker waarborgt als een normaal zorgvuldig persoon de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de werknemer, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan.

 

Afhankelijk van de verwachting van de gebruiker, dient er ander materiaal te worden voorzien. Het spreekt voor zich dat wanneer er niet dient gestreken te worden, het niet nodig is hier aangepast materiaal te voorzien. Bij nuttige links op onze site vind je ook heel wat info hierover terug.

We vragen om minstens volgens materiaal te voorzien:

 

Algemeen:

 • Keukenrol of papieren (hand)doeken

Schoonmaak / onderhoud:

 • Stofdoeken

 • Stabiele trapladder (zie specifieke voorwaarden)

 • 2 emmers met handgreep, indien mogelijk een groot en een klein model

 • (Schuur)sponzen

 • Zeemvellen

 • Raamtrekker

 • Vuilblik en handborstel

 • Stofzuiger

 • Dweilen (min 2)

 • Vaatdoeken

 • Toiletborstel (1 per toilet)

 • Trekker met rubberen strip

 • Zachte borstel (veegborstel)

 • Harde borstel (schuurborstel)

 • Ragebol

 Wassen en strijken:

 • Strijkijzer

 • Verstelbare strijkplank

Maaltijdbereiding:

 • Potten en pannen met vaste handgreep

 • Fornuis met minstens 2 kookpitten

 • Messen in goede staat

 • Verschillende keukenhanddoeken

 • Verschillende snijplanken

 • Wasbekken of gootsteen met dop

Specifieke voorwaarden: ladders

Om de veiligheid van de werknemers te garanderen dienen de ter beschikking gestelde ladders of trapladders te voldoen aan specifieke voorwaarden:

 • Voorzien van een veiligheidslabel

 • Vervaardigd uit aluminium of kunststof

 • Stabiel en stevig, zonder scheuren, deuken of krommingen

 • Voorzien van antislipdoppen op de uiteinden om wegglijden te voorkomen.

 

Het gebruik van ladders wordt toegestaan in volgende gevallen:

 • Maximale stahoogte voor de werknemer mag niet meer zijn dan 150 cm

 • Huishoudhulp heeft steeds een veilige steun en houvast

 • Taken met betrekking tot het reinigen van ramen en meubilair.

 

Het gebruik van de vensterbank, stoel, tafel of ander geïmproviseerde verhogen mogen door de werknemers niet worden gebruikt om taken in de hoogte uit te voeren.

 

Specifieke voorwaarden: producten 

 • alle producten die gebruikt worden zitten in originele verpakking (met een etiket van het product op de verpakking).

 • er mag niet gewerkt worden met ammoniak, zoutzuur en ontstoppingsmiddel;

 • er wordt door de huishoudhulp een productfiche ingevuld, hiervan maakt de preventie-adviseur een veiligheidsfiche op, zodat er correct met de producten kan gewerkt worden. Indien een product teveel risico’s met zich meebrengt, zullen we vragen een veiliger alternatief te voorzien.

 

Werktijden

De huishoudelijke hulp komt wekelijks of  om de veertien dagen langs en werkt steeds in blokken van 3u of 4u. Stipte begin- en eind uren zijn noodzakelijk. Vroeger vertrekken kan dus niet (verzekering). Er zijn ongetwijfeld nog extraatjes die kunnen gedaan worden.

 

Betaling

De gebruiker betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur. Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Alle andere kosten(vervoer,…) kunnen niet met een dienstencheque betaald worden. Bij niet tijdige betaling van de dienstencheques, zal het bedrag dat Sapo ontvangt op dat moment van de uitgiftemaatschappij (nl. de aankoopprijs+ federale tegemoetkoming) geïnd worden dit met een schadebeding van 10% op de waarde  van de achterstallige dienstencheques, met een minimum van 50 euro. Daarenboven zal Sapo een administratieve kost van 30 euro aanrekenen. Wanneer de gebruiker binnen het jaar een 2de maal moet aangemaand worden om zijn financiële verplichtingen na te komen, zal Sapo daarenboven een administratieve onkostenvergoeding van 30 euro aanrekenen. We benadrukken dat het de gebruiker zijn verantwoordelijkheid is om steeds zijn saldo op te volgen, en eventuele tekorten aan te vullen.

 

Afwezigheid gebruiker

1. De prestatie geschiedt normaal

Indien u afwezig bent en met papieren cheques betaalt, dient u ervoor te zorgen dat er voldoende dienstencheques klaar liggen. Indien er door uitzonderlijke omstandigheden geen dienstencheques klaar liggen, dient u dit op papier te zetten en te ondertekenen.

2. Verlofperiodes of kortere afwezigheden

Voor het schorsen van de prestaties omwille van verlofperiodes moet de gebruiker Sapo minstens 1 maand vooraf verwittigen. De gebruiker mag max. 6 keer per jaar de dienstverlening weigeren, zonder rekening te  houden met verlofperiode van de werknemer. Het voldoet niet om de huishoudhulp op de hoogte te brengen.

3. Afwezigheid wegens uitzonderlijke omstandigheden

De gebruiker dient Sapo te verwittigen te laatste de 3de werkdag voorafgaand aan de dag van de prestatie. Uitzonderlijke overmacht situaties zoals medische noodgevallen maken voorwerp uit van de beslissing van Sapo.

 

Bij elke laattijdige verwittiging van Sapo en/of niet aangekondigde afwezigheid van de gebruiker, zoals beschreven in situaties 1, 2 en 3 zal een verschuldigd bedrag gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest indien de werknemer de overeengekomen arbeidstijd wel had gepresteerd, geïnd worden. Het bedrag is gebaseerd op het bedrag dat Sapo ontvangt van de uitgiftemaatschappij (Sodexo) nl. de aankoopprijs + federale tegemoetkoming geldend op dat moment.

Afwezigheid van de huishoudhulp

Het dienstenbedrijf zorgt voor een kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers volgens het afgesproken schema. Het dienstenbedrijf brengt vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. Bij een aangekondigde afwezigheid (verlof) zal de huishoudhulp zelf de klant op de hoogte brengen. Bij een onvoorziene omstandigheid (bv. ziekteverlof, verlof wegens onmacht of omstandigheidsverlof van de werknemer van het dienstenbedrijf,…) wordt de gebruiker zo snel mogelijk verwittigd door het dienstenbedrijf. Het dienstenbedrijf zal alles in het werk stellen om te voorzien in vervanging, maar de vervanging kan niet worden gegarandeerd. Bij vervanging kunnen zich wijzigingen voordoen in werkuren en/of datum. Dit uiteraard steeds in samenspraak met de klant. De huishoudhulp kan soms vervangen worden om organisatorische redenen. Aangezien de gebruiker om huishoudelijke hulp vraagt, heeft de dienst bijgevolg het recht de medewerker te vervangen.

Hygiëne en veiligheid op het werk

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer in hygiënische omstandigheden te laten werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties wordt de hulp stopgezet. De gebruiker moet als normaal zorgvuldig persoon de werknemer in staat stellen om vooraleer de tewerkstelling aanvangt, in het kader van de te verrichten activiteiten een globale inspectieronde te laten doen naar de hygiënische omstandigheden. 

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties(toilet, lavabo,…). 

 • De gebruiker geeft op vraag van het dienstenbedrijf een aantal inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van een gezonde en hygiënische werkomgeving van de werknemer. Deze inlichtingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de al dan niet aanwezigheid van huisdieren in de woning, enz. 

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer het recht op een rookvrije werkomgeving te garanderen. 

 • De gebruiker moet de erkende onderneming verwittigen bij het optreden van zeer besmettelijke ziektes waarbij er besmettingsgevaar is voor de werknemer. In dit geval is de overeenkomst opgeschort. 

 • In geval van ongeval, overkomen aan de werknemer bij de uitvoering van zijn activiteiten, moet de gebruiker de erkende onderneming onmiddellijk verwittigen. 

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe de werknemer steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. Alle onveilige situaties worden door de  werknemer aan het dienstenbedrijf gemeld (bvb. loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is,…). Bij aanhoudende veiligheidsproblemen kan de thuishulp van  huishoudelijke aard worden stopgezet. 

 • In geval van onmiddellijk gevaar mag de werknemer de arbeidsplaats verlaten. 

 • De gebruiker als normaal zorgvuldig persoon verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat er steeds een verbanddoos beschikbaar is voor de werknemer. 

 • Om het welzijn en veiligheid van werknemers te verzekeren voert het dienstenbedrijf regelmatig controles uit op de werkvloer.

 

Non-discriminatie

Het dienstenbedrijf biedt de gebruiker een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt, en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de gebruiker.

Ten opzichte van de gebruikers wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en toegankelijk stellen van de dienstverlening.

De gebruiker mag ten opzichte van de werknemers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd. Bij niet naleving van deze bepaling wordt de thuishulp stopgezet.

(Zie de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid en kansen en voor racismebestrijding)

Kortom: iedereen is welkom bij Sapo, als personeelslid en/of als klant!

 

Verzekeringen

Het dienstenbedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van en naar het werk.

Het dienstenbedrijf is verzekerd voor materiële schade toegebracht aan de gebruiker. In geval van materiële schade dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Ingeval van schade zal het dienstenbedrijf aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij die het schadegeval verder zal afhandelen. De vrijstelling is echter ten laste van de gebruiker. We hanteren hier de standaardvrijstelling die vanuit de verzekering bepaald wordt. De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding van het schadegeval door de verzekeringsmaatschappij en op basis van de waarde van het beschadigde goed.

Het dienstenbedrijf is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de gebruiker bij het geven van informatie en/of instructies met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.

 

Algemene afspraken

 • De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst. In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer van het dienstenbedrijf toestemming krijgen om te bellen.

 • De werknemer van het dienstenbedrijf bewaart de huissleutel van de gebruiker enkel wanneer de gebruiker daartoe de schriftelijke toelating geeft en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf heeft verwittigd.

 • De werknemer van het dienstenbedrijf staat onder het hiërarchisch gezag van het dienstenbedrijf. Bij problemen contacteert de gebruiker het dienstenbedrijf dat de klacht zal onderzoeken.

 • De huishoudhulp van het dienstenbedrijf mag niet roken tijdens het werken.

 • De huishoudhulp aanvaardt geen geschenken of geld, wat ook betekent dat de gebruiker die niet zal aanbieden.

 • De huishoudhulp is gebonden aan het beroepsgeheim. Van de klant wordt verwacht dat hij hiervoor respect opbrengt en niet probeert info los te krijgen over andere gebruikers of huishoudhulpen.

 • Bij vermoeden van diefstal dient de gebruiker steeds het dienstenbedrijf te verwittigen. Bij diefstal dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken. Hoewel Sapo instaat voor een degelijke screening van de werknemers is het niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal. De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

 

Beëindiging van de huishoudelijke hulp

Bij het beëindigen van de huishoudhulp dient de gebruiker dienstenbedrijf Sapo één maand op voorhand met een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.

De opzeg van één maand gaat in op de verzendingdatum van het aangetekend schrijven. Indien deze opzeg niet kan gepresteerd worden dan is de gebruiker een bedrag verschuldigd gelijk aan de het bedrag dat het dienstenbedrijf wel had ontvangen indien de opzeg wel had plaatsgevonden.

Het bedrag is gebaseerd op het bedrag dat Sapo ontvangt van de uitgiftemaatschappij (Sodexo) nl. de aankoopprijs + federale tegemoetkoming geldend op dat moment.

Het dienstenbedrijf heeft het recht om de huishoudelijke hulp met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven wanneer de gebruiker zich niet aan het huishoudelijk reglement houdt.

In de volgende gevallen wordt dit huishoudelijk reglement en dus ook de huishoudelijke hulp van rechtswege ontbonden:

 1. indien de erkenning van het dienstenbedrijf in het kader van de dienstencheques wordt geschorst of ingetrokken;

 2. wanneer er geen dienstencheques meer worden uitgegeven en de gebruiker er geen meer bezit.

 3. wanneer het dienstenbedrijf zijn activiteiten in het kader van dienstencheques stopt of niet verder kan uitvoeren wegens overmacht.

 

Administratieve bijdrage

 De gebruiker verbindt zich ertoe een bijkomende administratieve kost van €30 per semester te betalen. Deze kost wordt tweemaal per jaar gefactureerd, telkens in oktober en in april. Bij opstart tussen de twee facturatieperiodes, wordt in de eerste maand dat de poetshulp komt een factuur opgestuurd van €5 per volledige maand tot de volgende facturatieperiode. Indien een gebruiker de overeenkomst met Dienstenbedrijf Sapo opzegt, dan is er geen pro rata terugbetaling voor de resterende maanden. Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte (d.w.z. minder dan 4u hulp per maand, gerekend over 6 maanden) zal een nacalculatie worden gemaakt, verrekend met de volgende factuur. De administratieve bijdrage wordt aangerekend op basis van een door Dienstenbedrijf Sapo CV-so (met maatschappelijke zetel te Zuidstraat 67, 8630 Veurne, met ondernemingsnummer BE0.875.007.009) opgestelde factuur. De betaling van de administratieve kost dient te worden voldaan via overschrijving. We voorzien hier een betaaltermijn van 14 dagen. Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen door de gebruiker binnen dezelfde 14 dagen ter kennis worden overgebracht aan Dienstenbedrijf Sapo. Dergelijk bezwaar dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van het kantoor te Veurne. Dit kan zowel via mail als via post. Indien de gebruiker niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal de gebruiker schriftelijk worden aangemaand. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, heeft Dienstenbedrijf Sapo de mogelijkheid om de dienstverlening stop te zetten. Dienstenbedrijf Sapo behoudt zich het recht om de hogervermelde bijkomende administratieve kost eenzijdig te verhogen en/of de wijze en modaliteiten van de facturatie eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal hiervan op voorhand in kennis worden gebracht, en zal in dat geval over een redelijke termijn beschikken om de overeenkomst kosteloos te beëindigen vooraleer de nieuwe bijdrage in werking treedt. Hiervoor hanteren we de standaardopzegtermijn van 4 weken.  Meer info kan je terugvinden in de Q&A-pagina op de website.

Anker 1
bottom of page